Giles, Karen and John approaching the start of The Shingle Bank